Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING CONSULTRIX BVBA

In deze verklaring wordt uitgelegd hoe CONSULTRIX BVBA  persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart die betrekking hebben op haar klanten en alle personen die met CONSULTRIX BVBA in contact staan.

 

Onder CONSULTRIX BVBA worden ook begrepen de nieuwe merken die CONSULTRIX BVBA op de markt zou brengen.

 

Onder persoonsgegevens (hierna: ‘gegevens’) wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren. CONSULTRIX BVBA hecht veel belang aan de bescherming van gegevens en respecteert uw persoonlijke levenssfeer. CONSULTRIX BVBA behandelt en beschermt uw gegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. De Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt worden daarbij gerespecteerd door CONSULTRIX BVBA.

 

Meer informatie over gegevensbescherming kunt u verkrijgen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking

BVBA CONSULTRIX BVBA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens en dus ook diegene die ten aanzien van de regelgevende instanties verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw gegevens. CONSULTRIX BVBA bepaalt de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt alsook de rechten die u heeft m.b.t. uw gegevens.

 

U kunt contact opnemen met onze interne privacy officer, zijnde de functionaris voor gegevensbescherming (‘DPO’) door hem/haar aan te schrijven op het volgend adres : Consultrix BV, Provinciesteenweg 535, 2530 Boechout, of door een e-mail te sturen naar privacy@consultrix.be.

 

CONSULTRIX BVBA kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw gegevens namens CONSULTRIX BVBA en volgens de instructies van CONSULTRIX BVBA te verwerken in overeenstemming met deze verklaring. Enkel de strikt noodzakelijke gegevens zullen aan deze ondernemingen worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van CONSULTRIX BVBA’ genoemd).

 

Verwerkte categorieën van persoonsgegevens

CONSULTRIX BVBA kan gegevens en informatie verwerken die door u of door derden worden verstrekt, voor zover dit nodig of nuttig is voor de werking van CONSULTRIX BVBA.

 

CONSULTRIX BVBA verwerkt geen gegevens die louter informatie bevatten omtrent ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

 

CONSULTRIX BVBA geeft hieronder een overzicht van de categorieën van gegevens die kunnen worden verwerkt (dit overzicht is niet-limitatief) en de context waarbinnen CONSULTRIX BVBA deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor CONSULTRIX BVBA de gegevens verwerkt.

 

1. Identiteitsgegevens van de klant

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

CONSULTRIX verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@consultrix.be.

 

Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen vraagt bij CONSULTRIX BVBA, voor elke identificatie of gebruik.

 

2. Gegevens over de werking en IT-infrastructuur van de klant

Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door CONSULTRIX BVBA opgevraagd bij u of deskundige dienstverleners.

 

3. Aanvullende gegevens voor het sluiten van een overeenkomst

Vb.: Rijksregisternummer, kopie ID-kaart

Context: Deze gegevens worden door u verstrekt. Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.

 

4. Gegevens van gezinsleden of medewerkers indien noodzakelijk

Vb.: Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres, of aantal gezinsleden.

Context: Deze gegevens worden door u verstrekt aan CONSULTRIX BVBA wanneer CONSULTRIX BVBA dit in functie van het haar opdracht nodig zou hebben.

 

5. Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening

Vb.: Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, codes, paswoorden, etc.

Context: Deze gegevens hebben betrekking op uw IT-infrastructuur en -werking.

 

6. Gegevens over de verrichtingen van CONSULTRIX BVBA met u.

Vb.: De informatie in verband met uw contacten met CONSULTRIX BVBA, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande CONSULTRIX BVBA, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.

Context: Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en CONSULTRIX BVBA (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.).

 

7. Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant.

Vb.: Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.

Context: Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door CONSULTRIX BVBA zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

 

8. Cookies (zie ook de afzonderlijke Cookie policy)

Vb.: Gegevens over klik- en kijkgedrag van de gebruiker, devices van de gebruiker, IP-adres, type internet-browser, type operating system of voorkeuren.

Context: Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies.

 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

CONSULTRIX BVBA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hieronder beschreven doeleinden. CONSULTRIX BVBA zorgt ervoor dat alleen de benodigde en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

 

In het algemeen verwerkt CONSULTRIX BVBA uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van CONSULTRIX BVBA
 • Om een contract te kunnen sluiten en uit te voeren
 • Voor de verwezenlijking van het gerechtvaardigd belang van CONSULTRIX BVBA zoals het uitsturen van gepersonaliseerde communicatie of enige andere vorm van direct marketing binnen CONSULTRIX BVBA naar u, met inachtneming van een billijke afweging tussen deze belangen en uw rechten en vrijheden
 • In specifieke gevallen, mits uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie, die u op elk moment in overeenstemming met de wet kunt terugtrekken (opt in)

1. Wettelijke verplichtingen

CONSULTRIX BVBA dient zich te houden aan elke wetgeving die haar in specifieke omstandigheden oplegt om uw gegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen inhouden dat CONSULTRIX BVBA samenwerkt met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw gegevens aan hen overmaakt.

 

Het betreft o.m. de verplichting om toe te zien op het voorkomen van witwassen van gelden en de financiering van terrorisme, de wettelijke verplichtingen die gelden t.a.v. consumenten of de  verplichting om te antwoorden op bepaalde verzoeken van belasting- en gerechtelijke autoriteiten.

 

2. Contractuele relaties tussen CONSULTRIX BVBA en haar cliënteel

Alvorens contracten te sluiten dient CONSULTRIX BVBA desgevallend bepaalde gegevens op te vragen en te verwerken, om bijvoorbeeld te kunnen reageren op vragen van (potentiële) klanten, bemiddelingsopdrachten te vervullen, informatie m.b.t. te sluiten overeenkomsten te verstrekken,  de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten of voorwaarden en waarborgen vast te stellen tegen dewelke een contract mag worden afgesloten.

 

In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient CONSULTRIX BVBA een aantal gegevens te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen CONSULTRIX BVBA worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.

 

CONSULTRIX BVBA kan uw gegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

 

3. Gerechtvaardigde belangen van CONSULTRIX BVBA

CONSULTRIX BVBA verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft CONSULTRIX BVBA ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

 

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

 • Het personaliseren van de diensten van CONSULTRIX BVBA.
 • Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij gebruik wordt gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de gegevens.
 • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven), voor de wettelijk verplichte retentieperiode.
 • De opleiding van medewerkers door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden.
 • Toezicht op de activiteiten van CONSULTRIX BVBA, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken, oproepen en bezoeken aan de website van CONSULTRIX BVBA.
 • De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening (evaluatie en verbetering van processen, campagnes, simulaties, statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken, verbetering van bestaande systemen van CONSULTRIX BVBA, enquêtes, tests en feedback via sociale netwerken gekoppeld aan CONSULTRIX BVBA).
 • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van de website te verbeteren.
 • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van CONSULTRIX BVBA of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

4. Specifiek gerechtvaardigd belang van CONSULTRIX BVBA: direct marketing doeleinde

CONSULTRIX BVBA voert een klantensegmentatie om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan CONSULTRIX BVBA onder meer:

 • De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.).
 • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren.
 • De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die werd betoond.
 • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken.
 • De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten het beste zouden uitkomen.
 • Gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon.

CONSULTRIX BVBA analyseert ook de resultaten van haar marketing- en campagneactiviteiten om de doelgerichtheid ervan te kunnen meten.

 

5. Uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie

CONSULTRIX BVBA kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval vraagt CONSULTRIX BVBA eerst uw specifieke toestemming. Door deze privacy en cookie policy te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

 

6. Categorieën en verwerkingsdoelen

a. Identiteitsgegevens van klant

Deze worden verwerkt m.o.o. de uitvoering van de overeenkomst of het onderhouden van het klantenbestand. De persoonsgegevens worden onder andere voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Het versturen van een nieuwsbrief, indien de klant daarvoor zijn toestemming heeft gegeven via de website of via e-mail.
 • Het versturen van een bevestigingsmail voor de goede ontvangst van een bepaalde aanvraag (zoals een info-aanvraag van een pand, project, bezoekaanvraag verhuur…)
 • Het versturen van een e-mail met bijlage waarbij de rondleiding van een pand mogelijk wordt gemaakt
 • Het versturen van e-mails met verzoek om op de hoogte gehouden te worden
 • Versturen van gepersonaliseerde emails

Indien toestemming is gegeven betreffende direct marketing kunnen de persoonsgegevens ook gebruikt worden om u per e-mail informatie te geven over CONSULTRIX BVBA haar aanbiedingen.

 

Daarnaast kunnen naam en adresgegevens gebruikt worden om u per post informatie over CONSULTRIX BVBA haar aanbiedingen toe te sturen.

 

b. Gegevens die worden verwerkt omdat ze nodig zijn voor de dienstverlening van CONSULTRIX BVBA en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.

 • Gegevens over de IT-infrastructuur van de opdrachtgever
 • Gegevens van partners of verbonden ondernemingen en personen die verband houden met een (mogelijk) contractsvoorstel of optie
 • Aanvullende gegevens voor het sluiten van een overeenkomst
 • Gegevens van medewerkers
 • Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van netwerkbeheerder of beheerder van mailaccounts of -servers.

c. Gegevens over de verrichtingen van CONSULTRIX BVBA met u en over het gedrag en voorkeuren van de klant om de relatie tussen u en CONSULTRIX BVBA te onderhouden en te optimaliseren.

 

d. Cookies (cfr. cookie policy)

 

Met wie deelt CONSULTRIX BVBA persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden kan CONSULTRIX BVBA uw persoonsgegevens aan de volgende ontvangers bekendmaken:

 

1. Persoonsgegevens binnen CONSULTRIX BVBA

CONSULTRIX BVBA behandelt uw gegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht. CONSULTRIX BVBA kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten gelieerd aan CONSULTRIX BVBA die CONSULTRIX BVBA bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportering, ondersteuning en computerbeveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

 

2. Persoonsgegevens buiten CONSULTRIX BVBA

In sommige gevallen is CONSULTRIX BVBA bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

 • Overheden, regelgevers, de instanties belast met controle en toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om te communiceren/Informatie over u door te zenden, zoals de fiscale administratie, de Gegevensbeschermingsautoriteit etc.
 • Gerechtelijke instanties zoals politie, procureurs, rechtbanken, arbitrage-/bemiddelingsorganen en dat op hun uitdrukkelijk en legitiem verzoek

CONSULTRIX BVBA draagt uw gegevens tevens over aan dienstverleners om te helpen met :

 • Het ontwerp en behoud van computerapparatuur en internetapplicaties.
 • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.
 • Voorbereiding van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten.
 • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders.

CONSULTRIX BVBA dient de persoonsgegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die CONSULTRIX BVBA gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten. Eveneens kunnen deze persoonsgegevens in het kader van incasso of procesvoering aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

 

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt CONSULTRIX BVBA ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. CONSULTRIX BVBA zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van CONSULTRIX BVBA en haar gegevensbeschermingsbeleid.

 

3. Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

CONSULTRIX BVBA bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

 

Bewaartermijn

CONSULTRIX BVBA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

Specifiek maakt CONSULTRIX BVBA een onderscheid tussen de bewaringsperiode en de archiveringsperiode.

 

De bewaringsperiode is de maximale periode van gebruik van uw gegevens voor verwerking voor specifieke doeleinden zoals omschreven. Over het algemeen worden de gegevens bewaard betreffende uw relatie met CONSULTRIX BVBA. Gegevens betreffende prospects worden gedurende maximaal tien jaar na het laatste contact met een prospect bewaard. Dit met uitzondering van  gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden automatisch verwijderd.

 

De archiveringsperiode voldoet aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van CONSULTRIX BVBA, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld: 10 jaar in het kader van de anti-witwaswetgeving, 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van CONSULTRIX BVBA of 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordingsstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van de eventuele uitoefening van de taak van syndicus.

 

Buiten deze perioden van bewaring en archivering worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

 • Identiteitsgegevens van de klant of opdrachtgever : 10 jaar
 • Gegevens over de infrastructuur van de klant / opdrachtgever : 10 jaar
 • Aanvullende gegevens voor het sluiten van een overeenkomst : 10 jaar
 • Gegevens van medewerkers die noodzakelijk zijn voor de opdracht : 10 jaar
 • Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening: 10 jaar
 • Gegevens over de verrichtingen van CONSULTRIX BVBA met u : 10 jaar
 • Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant : 10 jaar
 • Cookies : één maand

Beveiliging van de persoonsgegevens

CONSULTRIX BVBA hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging en neemt daarvoor maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, beveiliging van alle apparaten met gepersonaliseerde wachtwoorden, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

 

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat persoonsgegevens onder de controle van CONSULTRIX BVBA toch voorwerp worden van een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal CONSULTRIX BVBA onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate maatregelen. Indien nodig, zal CONSULTRIX BVBA de betrokken persoon, evenals de Gegevensbeschermingsautoriteit, in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Rechten bij verwerking persoonsgegevens

De betrokken persoon heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van gegevens en kan bezwaar indienen.

 • Het recht op inzage van persoonsgegevens bij CONSULTRIX BVBA houdt in dat men CONSULTRIX BVBA kan vragen: of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en  aan wie zij worden meegedeeld.
 • Een recht op verbetering als u constateert dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Een recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Men kan op het einde van het contract dat met CONSULTRIX BVBA gesloten is vragen om te stoppen met het gebruik van persoonsgegevens. CONSULTRIX BVBA mag in het kader van deze verklaring, voorgaande persoonsgegevens wel nog bewaren in de mate deze voor bewijsdoeleinden van transacties vereist zijn. Onder dit verwijderingsrecht heeft men ook het recht om CONSULTRIX BVBA te allen tijde te vragen om te stoppen met het gebruik van persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van een toestemming of het gerechtvaardigd belang van CONSULTRIX BVBA. Vanwege haar gerechtvaardigde belangen kan CONSULTRIX BVBA bepaalde persoonsgegevens alsnog blijven verwerken na een afweging van de belangen van de persoon met die van CONSULTRIX BVBA.
 • In het kader van het recht op beperking van gegevens kan de betrokken persoon vragen om de verwerking te beperken wanneer gegevens niet correct zouden zijn.
 • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan CONSULTRIX BVBA  heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan men CONSULTRIX BVBA vragen persoonsgegevens door te sturen, voor zover dit technisch mogelijk is voor CONSULTRIX BVBA.

De betrokken persoon heeft steeds het recht om bezwaar te uiten (door een geschreven verzoek per mail te versturen met kopie van identiteitsbewijs naar privacy@CONSULTRIX.be) tegen de verwerking van diens gegevens voor de doeleinden die hoger zijn vermeld. CONSULTRIX BVBA zal in dat geval het verwerken van  persoonsgegevens stopzetten, tenzij CONSULTRIX BVBA dwingende, gerechtvaardigde en zwaarder wegende gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de persoonlijke belangen, rechten en vrijheden, dan wel voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

Recht van bezwaar tegen direct marketing

Zoals hoger aangegeven vraagt CONSULTRIX BVBA toestemming om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar mobiele telefoonnummers en e-mailadressen.

 

De betrokken persoon heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van diens gegevens voor direct marketingdoeleinden, indien deze dergelijke mededelingen niet (meer) wilt ontvangen van CONSULTRIX BVBA. In dat geval zal CONSULTRIX BVBA de gegevens niet meer verwerken voor direct marketingdoeleinden.

 

Bezwaar kan worden overgemaakt door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar privacy@CONSULTRIX.be.

 

De uitoefening van het recht van bezwaar kan evenwel CONSULTRIX BVBA niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

 

Recht om een klacht in te dienen

Klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunnen doorgestuurd worden naar privacy@CONSULTRIX.be.

 

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

Wil je betrouwbare IT?

Vul hieronder je gegevens in. We nemen meteen contact met je op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.