Contacteer ons
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of vanwege CONSULTRIX BV gedane offertes, alle bij haar geplaatste bestellingen, en met haar gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop en levering(en) van producten en diensten, hoe en wanneer ook tot stand gekomen. De toepasselijkheid van door de klant gehanteerde of bij hem gebruikelijke (algemene) voorwaarden vervalt voor overeenkomsten aangegaan tussen CONSULTRIX BV en de klant. CONSULTRIX BV heeft het recht de onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze voorwaarden zijn dan van toepassing op alle toekomstige offertes, bestellingen en overeenkomsten.

 

2. Alle meldingen (in prijslijsten) door of vanwege CONSULTRIX BV gedaan zijn vrijblijvend en betreffen dagprijzen, exclusief BTW en/of andere taksen. Bestellingen binden CONSULTRIX BV eerst wanneer deze schriftelijk door haar zijn aanvaard. De klant is de op de dag van aflevering volgens de offertes of prijslijsten geldende prijs verschuldigd, tenzij een andere vaste prijs uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In laatst genoemd geval kunnen niettemin nieuwe kostenverhogingen, tarieven, rechten, belastingen en andere lasten of verhogingen –hoe ook genaamd- alsmede de van overheidswege toegelaten prijsverhogingen aan de klant in rekening worden gebracht. Indien aflevering in gedeelten plaatsvindt geldt het hier bepaalde voor ieder afgeleverd gedeelte afzonderlijk.

 

3. De kosten van vervoer zijn voor rekening van de klant. Leveringstermijnen zijn geheel vrijblijvend en worden slechts bij wijze van aanduiding opgegeven. CONSULTRIX BV is niet verantwoordelijk voor tekorten die niet binnen de drie dagen gemeld worden door de klant. Elke terugzending van goederen zal enkel aanvaard worden mits voorafgaand akkoord van CONSULTRIX BV of indien vergezeld van een terugnamebon opgesteld door CONSULTRIX BV.

 

4. Elke afwijking of onregelmatigheid moet schriftelijk gemeld worden door de klant en uitdrukkelijk aanvaard door CONSULTRIX BV. De klant kan een onregelmatigheid bij de geleverde goederen slechts aanmelden door deze ten tijde van de levering op het afleveringsdocument aan te tekenen. De klant kan een onregelmatigheid in de geleverde prestaties slechts aanmelden binnen de acht dagen bij aangetekend schrijven. Een andere of achteraf aangemelde klacht behoeft CONSULTRIX BV niet te aanvaarden. CONSULTRIX BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ontvangst van goederen of leveren van prestaties in ondeugdelijke ruimten. De klant vrijwaart CONSULTRIX BV tegen aanspraken ter zake van derden.

 

5. De klant is verplicht alle prestaties en leveringen aan CONSULTRIX BV contant te betalen. De vereffening zal geschieden uiterlijk bij ontvangst van de factuur. Bij niet of niet tijdige betaling, zal klant door dit enkele feit in gebreke zijn, zonder dat ingebrekestelling is vereist en wordt al hetgeen de klant, uit welke hoofde dan ook, aan CONSULTRIX BV verschuldigd is, onmiddellijk en geheel opeisbaar. Tevens wordt klant alsdan van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd :

 

  • a. op alle verschuldigde bedragen een intrest van 1 % per maand of deel van de maand, waarin klant ingebreke is.
  • b. een forfaitaire en niet herleidbare schadevergoeding van 15 % der opeisbare factuurbedragen, met minimum van 125 €, hierin niet begrepen de gerechtskosten.

 

6. Ieder toerekenbaar tekortschieten van de klant in de nakoming van zijn verplichtingen jegens CONSULTRIX BV geeft CONSULTRIX BV het recht zonder aanmaningen en van rechtswege verdere levering of uitvoering van welke verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, terwijl klant aansprakelijk blijft CONSULTRIX BV de schade te vergoeden die zij hierdoor lijdt.

 

7. CONSULTRIX BV blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren producten zolang klant de vorderingen van CONSULTRIX BV niet betaald heeft waaronder begrepen vorderingen ter zake van facturen, boete, rente en (incasso)kosten. De risico’s met betrekking tot de geleverde producten gaan evenwel op de klant over op het tijdstip van levering.

 

8. De gebruiksaanwijzingen (mondeling/schriftelijk) en richtlijnen, waarvoor CONSULTRIX BV geen enkele verantwoordelijkheid draagt, worden verstrekt naar best vermogen en zijn steeds vatbaar voor wijziging zonder voorafgaandelijke verwittiging. De klant zal in ieder geval nagaan of de geleverde prestaties en/of goederen voldoen aan de gestelde doeleinden.

 

9. CONSULTRIX BV zal ten allen tijde gerechtigd zijn de bedragen, die zij uit welken hoofde ook te eniger tijd van de klant zal hebben te vorderen respectievelijk aan hem zal zijn verschuldigd, zonder meer te verrekenen met de bedragen die zij of enige tot de groep van CONSULTRIX BV behorende onderneming, uit welken hoofde ook, te eniger tijd aan de klant zal zijn verschuldigd, respectievelijk van hem zal hebben te vorderen.

 

10. CONSULTRIX BV is nimmer aansprakelijk voor enige bedrijfs- of gevolgschade van de klant. De toepassing en het gebruik van de geleverde prestaties en goederen kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van CONSULTRIX BV. In ieder geval zal elke mogelijke aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen.

 

11. CONSULTRIX BV is gerechtigd in gevallen van overmacht te hare keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen, hetzij de levering van prestaties en /of goederen geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het ogenblik waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, hetzij voor de alsdan nog te leveren producten (verhoogde) prijzen in rekening te brengen die in overeenstemming zijn met de ten tijde van de levering voor de betreffende producten geldende prijzen, een en ander deswege zonder enige vergoeding –hoe ook genaamd-, verplicht te zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan of daaraan uitdrukkelijk gelijk gesteld – de opsomming is niet limitatief en slechts bij wijze van voorbeeld gegeven – bemoeilijking, vertraging, verhindering, beperking of onderbreking van productie, voorts mobilisatie, oproer, oorlog, staking, uitsluiting, ongeregeldheden, relletjes, schipbreuk, brand, vorst, abnormale waterstand, quarantaine, ontploffing, instorting, atoomkernreactie, het voldoen aan een verzoek of bevel van enige overheidsinstantie en voorts (onvoorziene) feiten of omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat CONSULTRIX BV haar verplichtingen niet of slechts op gewijzigde voorwaarden zou hebben aangegaan, zo deze haar bekend waren geweest.

 

12. De rechtsverhouding tussen CONSULTRIX BV en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen, welke tussen CONSULTRIX BV en de klant naar aanleiding van aanbiedingen, bestellingen, onderhandelingen of overeenkomsten dan wel de uitvoering daarvan mochten rijzen, zullen ter beoordeling uitsluitend aan de Rechtbanken van Antwerpen worden voorgelegd, tenzij CONSULTRIX BV er de voorkeur aan geeft haar wederpartij voor het gerecht van een andere plaats te dagen.

Wil je betrouwbare IT?

Vul hieronder je gegevens in. We nemen meteen contact met je op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.