Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of vanwege CONSULTRIX BVBA gedane offertes, alle bij haar geplaatste bestellingen, en met haar gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop en levering(en) van producten en diensten, hoe en wanneer ook tot stand gekomen. De toepasselijkheid van door de klant gehanteerde of bij hem gebruikelijke (algemene) voorwaarden vervalt voor overeenkomsten aangegaan tussen CONSULTRIX BVBA en de klant. CONSULTRIX BVBA heeft het recht de onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze voorwaarden zijn dan van toepassing op alle toekomstige offertes, bestellingen en overeenkomsten of het verdere verloop van bestaande overeenkomsten.

 

2. Alle meldingen (in prijslijsten) door of vanwege CONSULTRIX BVBA gedaan zijn vrijblijvend en betreffen dagprijzen, exclusief BTW en/of andere taksen. Bestellingen binden CONSULTRIX BVBA eerst wanneer deze schriftelijk door haar zijn aanvaard. De klant is de op de dag van aflevering volgens de offertes of prijslijsten geldende prijs verschuldigd, tenzij een andere vaste prijs uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In laatst genoemd geval kunnen niettemin nieuwe kostenverhogingen, tarieven, rechten, belastingen en andere lasten of verhogingen –hoe ook genaamd- alsmede de van overheidswege toegelaten prijsverhogingen aan de klant in rekening worden gebracht. Indien aflevering in gedeelten plaatsvindt geldt het hier bepaalde voor ieder afgeleverd gedeelte afzonderlijk.

 

3. De kosten van vervoer zijn voor rekening van de klant. Leveringstermijnen zijn geheel vrijblijvend en worden slechts bij wijze van aanduiding opgegeven. CONSULTRIX BVBA is niet verantwoordelijk voor tekorten die niet binnen de drie dagen gemeld worden door de klant. Elke terugzending van goederen zal enkel aanvaard worden mits voorafgaand akkoord van CONSULTRIX BVBA of indien vergezeld van een terugnamebon opgesteld door CONSULTRIX BVBA.

 

4. Elke afwijking of onregelmatigheid moet schriftelijk gemeld worden door de klant en uitdrukkelijk aanvaard door CONSULTRIX BVBA. De klant kan een onregelmatigheid bij de geleverde goederen slechts aanmelden door deze ten tijde van de levering op het afleveringsdocument aan te tekenen. De klant kan een onregelmatigheid in de geleverde prestaties slechts aanmelden binnen de acht dagen bij aangetekend schrijven. Een andere of achteraf aangemelde klacht behoeft CONSULTRIX BVBA niet te aanvaarden. CONSULTRIX BVBA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ontvangst van goederen of leveren van prestaties in ondeugdelijke ruimten. De klant vrijwaart CONSULTRIX BVBA tegen aanspraken ter zake van derden.

 

5. De klant is verplicht alle prestaties en leveringen aan CONSULTRIX BVBA contant te betalen. De vereffening zal geschieden uiterlijk bij ontvangst van de factuur. Bij niet of niet tijdige betaling, zal klant door dit enkele feit in gebreke zijn, zonder dat ingebrekestelling is vereist en wordt al hetgeen de klant, uit welke hoofde dan ook, aan CONSULTRIX BVBA verschuldigd is, onmiddellijk en geheel opeisbaar. Tevens wordt klant alsdan van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd :

a. op alle verschuldigde bedragen een intrest van 1 % per maand of deel van de maand, waarin klant in gebreke is.

b. een forfaitaire en niet herleidbare schadevergoeding van 15 % der opeisbare factuurbedragen, met minimum van 125 €, hierin niet begrepen de gerechtskosten.

 

6. Ieder toerekenbaar tekortschieten van de klant in de nakoming van zijn verplichtingen jegens CONSULTRIX BVBA geeft CONSULTRIX BVBA het recht zonder aanmaningen en van rechtswege verdere levering of uitvoering van welke verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, terwijl klant aansprakelijk blijft CONSULTRIX BVBA de schade te vergoeden die zij hierdoor lijdt.

 

7. CONSULTRIX BVBA blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren producten zolang klant de vorderingen van CONSULTRIX BVBA niet betaald heeft waaronder begrepen vorderingen ter zake van facturen, boete, rente en (incasso)kosten. De risico’s met betrekking tot de geleverde producten gaan evenwel op de klant over op het tijdstip van levering.

 

8. De gebruiksaanwijzingen (mondeling/schriftelijk) en richtlijnen, waarvoor CONSULTRIX BVBA geen enkele verantwoordelijkheid draagt, worden verstrekt naar best vermogen en zijn steeds vatbaar voor wijziging zonder voorafgaandelijke verwittiging. De klant zal in ieder geval nagaan of de geleverde prestaties en/of goederen voldoen aan de gestelde doeleinden.

 

9. CONSULTRIX BVBA zal ten allen tijde gerechtigd zijn de bedragen, die zij uit welken hoofde ook te eniger tijd van de klant zal hebben te vorderen respectievelijk aan hem zal zijn verschuldigd, zonder meer te verrekenen met de bedragen die zij of enige tot de groep van CONSULTRIX BVBA behorende onderneming, uit welken hoofde ook, te eniger tijd aan de klant zal zijn verschuldigd, respectievelijk van hem zal hebben te vorderen.

 

10. CONSULTRIX BVBA is nimmer aansprakelijk voor enige bedrijfs- of gevolgschade van de klant. De toepassing en het gebruik van de geleverde prestaties en goederen kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van CONSULTRIX BVBA. In ieder geval zal elke mogelijke aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen.

 

11. CONSULTRIX BVBA is gerechtigd in gevallen van overmacht te hare keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen, hetzij de levering van prestaties en /of goederen geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het ogenblik waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, hetzij voor de alsdan nog te leveren producten (verhoogde) prijzen in rekening te brengen die in overeenstemming zijn met de ten tijde van de levering voor de betreffende producten geldende prijzen, een en ander deswege zonder enige vergoeding –hoe ook genaamd-, verplicht te zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan of daaraan uitdrukkelijk gelijk gesteld – de opsomming is niet limitatief en slechts bij wijze van voorbeeld gegeven – bemoeilijking, vertraging, verhindering, beperking of onderbreking van productie, voorts mobilisatie, oproer, oorlog, staking, uitsluiting, ongeregeldheden, relletjes, schipbreuk, brand, vorst, abnormale waterstand, quarantaine, ontploffing, instorting, atoomkernreactie, het voldoen aan een verzoek of bevel van enige overheidsinstantie en voorts (onvoorziene) feiten of omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat CONSULTRIX BVBA haar verplichtingen niet of slechts op gewijzigde voorwaarden zou hebben aangegaan, zo deze haar bekend waren geweest.

 

12. Privacy

Als verwerkingsverantwoordelijke beschikt CONSULTRIX BVBA over persoonsgegevens. Deze bepaling strekt ertoe om de uitvoering en de organisatie van die verwerking te regelen en voldoende waarborgen te bieden ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Meer bepaald gaat het over de technische en organisatorische maatregelen – zoals vermeld in art. 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (AVG/GDPR) – die tot doel hebben dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de verordening en dat de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

 

a. Voorwerp van de overeenkomst (art. 28, lid 3, a)

De verwerker handelt uitsluitend in opdracht op basis van schriftelijke instructies, van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze bepaling wordt letterlijk opgelegd door artikel 28, lid 3 van de AVG. Overeenkomstig de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke en de bepalingen van deze overeenkomst zal de verwerker ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke enkel persoonsgegevens verwerken volgens de bepalingen, zoals beschreven in de privacyverklaring.

 

b. Naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

CONCSULTRIX BVBA verbindt er zich principieel en uitdrukkelijk toe om de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens na te leven.

 

c. Terbeschikkingstelling van de gegevens

Om de verwerker toe te laten de persoonsgegevens te verwerken, moeten die gegevens hem op de één of andere manier ter beschikking worden gesteld. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de af te sluiten overeenkomst mogen en kunnen door de verwerker worden verwerkt. De verwerking van de betreffende gegevens, alsmede de wijze van terbeschikkingstelling dienen steeds op een veilige manier te gebeuren.

 

d. Gebruik van de persoonsgegevens (art. 28, lid 3, 4)

De gegevens mogen door de verwerker enkel worden verwerkt voor de doeleinden omschreven in de af te sluiten overeenkomsten. Dit houdt de principiële verplichting in om de gegevens enkel intern te gebruiken. De mededeling ervan aan derden, op welke wijze ook (door middel van doorzending, verspreiding of op enigerlei andere wijze) is verboden, tenzij dit door of krachtens een wet wordt opgelegd. Beroep doen op onderaannemers is ook een mededeling aan derden. Elke wettelijk verplichte mededeling van de persoonsgegevens, die het voorwerp zijn van deze overeenkomst, aan derden moet door de verwerker, indien mogelijk vooraf, ter kennis worden gebracht van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Het is de verwerker verboden om van de ter beschikking gestelde gegevens een kopie te maken, behoudens met het oog op een back-up, indien dit noodzakelijk is bij het uitvoeren van de opdracht zoals omschreven in deze overeenkomst. De verwerker zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verrichten van de dienst waarvoor ze ter beschikking worden gesteld. Zijn de gegevens hierna niet meer nodig, dan zal de verwerker ze vernietigen dan wel terugbezorgen aan de verwerkingsverantwoordelijke.

 

e. Gebruik sub-verwerkers (art. 28 lid 4)

De verwerker neemt geen andere verwerker in dienst zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. In het geval van algemene schriftelijke toestemming licht de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere verwerkers, waarbij de verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Het is de verantwoordelijkheid van de eerste verwerker een verwerkersovereenkomst af te sluiten met de tweede (derde, …) verwerker met de verplichting afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen te bieden. Wanneer de andere verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de eerste verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die andere verwerker.

 

f. Beveiliging (art. 32)

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker treffen beide passende technische en organisatorische maatregelen om een passen beveiligingsniveau te waarborgen. De verwerkingsverantwoordelijke ziet erop toe dat de verwerker alle vereiste maatregelen (zoals opgesomd in art. 32 van de AVG) neemt. Deze maatregelen worden beschreven in bijlage 2 bij deze overeenkomst.

In het bijzonder zal de verwerker de persoonsgegevens beveiligen tegen vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

De verwerker zal de verantwoordelijke voor de verwerking steeds informeren over de technische en organisatorische maatregelen die hij ten uitvoer heeft gelegd om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, vervalsing en niet-toegelaten verspreiding of toegang.

 

g. Fysische toegangsbeperking

De verwerker zal ervoor zorgen dat de plaatsen waar ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens worden verwerkt, niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Daartoe zal hij onder meer de nodige organisatorische maatregelen nemen.

 

h. Functionele toegangsbeperking

De verwerker zal de toegang tot de verwerkte persoonsgegevens beperken tot die personeelsleden die de gegevens nodig hebben om de taken uit te oefenen die de verwerker hen in uitvoering van deze overeenkomst toewijst. Daartoe zal de verwerker aan de verwerkingsverantwoordelijke een lijst bezorgen van de personeelsleden die betrokken zijn bij de verwerking te zijnen behoeve van persoonsgegevens. Indien een opsomming van alle personeelsleden al te omslachtig is, kan geopteerd worden voor een opsomming van de diensten of afdelingen.

 

i. Voorlichting (art. 29)

De verwerker verbindt er zich toe om de personen die toegang hebben tot de gegevens, in kennis te stellen van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerker waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.

 

j. Toepassing van de kennisgevingsplicht (art. 13)

Indien de verwerker in de uitvoering van deze overeenkomst, persoonsgegevens rechtstreeks verkrijgt bij de betrokkenen en deze gegevens registreert, zal hij de bepalingen van artikel 13 van de algemene gegevensverordening naleven en de betrokkenen informeren (middels bv een privacy beleid).

In voorkomend geval wordt overeengekomen dat de verwerker de inhoud en wijze van de kennisgeving vooraf aan de verwerkingsverantwoordelijke voorlegt.

 

k. Controle door de verwerkingsverantwoordelijke (art. 28 lid 3, h)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op elk ogenblik het recht om de naleving van deze overeenkomst te controleren. Op eenvoudig verzoek van de verantwoordelijke is de verwerker ertoe gehouden alle informatie ter beschikking te stellen die nodig is om de nakoming van de neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door de verwerkingsverantwoordelijke of een door de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk te maken en eraan bij te dragen.

 

l. Aansprakelijkheid (art. 82, lid 2)

De verwerker is alleen en volledig aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de niet-naleving van de bepalingen in dit hoofdstuk. Indien de verwerkingsverantwoordelijke door een betrokkene wordt aangesproken in schadevergoeding, zal de verwerker, op eenvoudig verzoek van de verantwoordelijke, in de procedure tussenkomen teneinde de verwerkingsverantwoordelijke te vrijwaren.

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, treffen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

De verwerker is eraan gehouden om maatregelen te treffen die onder meer het volgende omvatten: de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens; het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen; het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen; een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking

 

13. De rechtsverhouding tussen CONSULTRIX BVBA en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen, welke tussen CONSULTRIX BVBA en de klant naar aanleiding van aanbiedingen, bestellingen, onderhandelingen of overeenkomsten dan wel de uitvoering daarvan mochten rijzen, zullen ter beoordeling uitsluitend aan de Rechtbanken van Antwerpen worden voorgelegd, tenzij CONSULTRIX BVBA er de voorkeur aan geeft haar wederpartij voor het gerecht van een andere plaats te dagen.

Wil je betrouwbare IT?

Vul hieronder je gegevens in. We nemen meteen contact met je op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.